Kosztorysowanie

Kosztorys jest to dokument określający wyrażoną w pieniądzu wartość obiektów i robót budowlanych, wyliczoną według ustalonych metod. Kosztorysy budowlane w różnej formie, zakresie i stopniu szczegółowości sporządza się niemal na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej. Prawidłowo wykonany kosztorys może pełnić różnorodne funkcje. Dla inwestora wartość określona w kosztorysie oznacza przewidywany koszt realizacji inwestycji, a dla przedsiębiorstwa budowlanego - cenę za jaką będzie skłonne wykonać obiekt budowlany lub robotę.

Firma PROKOST świadczy usługi w następującym zakresie:

 • opracowanie kosztorysów budowlanych, w tym:
  • kosztorysy inwestorskie – kalkulacja szacunkowa kosztów wykonania robot, przygotowywana dla inwestora
  • kosztorysy ofertowe - kalkulacja ceny oferty, opracowywana dla wykonawcy na potrzeby przetargu lub złożenia oferty na wykonanie określonych robót
  • kosztorysy zamienne – kalkulacja dla dokonania zamiany ceny ustalonej pierwotnie i przygotowany dla wykonawcy jako propozycja zmian pierwotnego kosztorysu z uwagi na zmiany początkowo określonego zakresu prac
  • kosztorysy powykonawcze – kalkulacja dla ustalenia wynagrodzenia wykonawcy za wykonane roboty, gdy nie został opracowany kosztorys ofertowy bądź zmienił się zakres robot; jest sporządzany dla wykonawcy po wykonaniu prac
 • a także
  • kosztorysy dla banku w celu uzyskania kredytu na budowę domu
  • kosztorysy dla osób ubiegających się o dotacje unijne
  • wykonanie przedmiaru i obmiaru na obiekcie
  • zestawienia kosztów inwestycji
  • aktualizacje kosztorysów według aktualnych stawek RMS
  • weryfikacja merytoryczna (sprawdzenie poprawności zastosowanych podstaw wyceny, rodzajów materiału i sprzętu, zastosowanych współczynników, tworzenie pozycji zamiennych i wariantowych)

Każde zlecenie wyceniamy w sposób indywidualny.

Koszt opracowania dokumentacji kosztorysowej szacujemy na podstawie:

 • analizy zakresu i ilości prac niezbędnych do wykonania
 • rodzaju materiałów wyjściowych do kosztorysowania
 • przewidywanej czasochłonności zadania
 • domniemania konieczności wizyt na budowie